• Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimamui (TIPK) ir Taršos leidimui (TL) gauti, atnaujinti ar pakeisti rengimas ir derinimas su atsakingomis institucijomis;
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos (PAV atrankos) dokumentų rengimas ir derinimas su atsakingomis institucijomis;
 • Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programų rengimas ir derinimas su atsakingomis institucijomis;
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento ir atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimas bei derinimas su atsakingomis institucijomis;
 • Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos ataskaitų rengimas ir teikimas atsakingoms institucijoms;
 • Tirpiklius naudojančių įrenginių registravimas, apskaitos formų pildymas ir jų pateikimas atsakingoms institucijoms;
 • Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos rengimas ir teikimas atsakingoms institucijoms.;
 • Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos rengimas ir teikimas atsakingoms institucijoms;
 • Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos ataskaitos rengimas ir teikimas atsakingoms institucijoms;
 • Kuro ir kurą deginančio įrenginio į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitos rengimas ir teikimas atsakingoms institucijoms;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimai ir deklaracijų pildymas;
 • Tręšimo, rekultivavimo planų sudarymas ir derinimas su atsakingoms institucijoms;
 • Įmonės veiklos atitikimo aplinkos apsaugos teisės aktams įvertinimas (teikiamos pastabos apie trūkumus, patariama kaip juos pašalinti, remiantis aplinkos apsaugos teisės aktais);