Teikiamos paslaugos

Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas

Atliekami aplinkosauginės dokumentacijos darbai.

 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
 • Poveikio aplinkos orui vertinimas (PAOV)
 • Techninio projekto dalis „Aplinkos apsauga"
 • Paraiškos, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) gauti, sudarymas
 • Aplinkos monitoringo programos sudarymas
 • Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planų sudarymas
 • Techninio įrenginio darbo efektyvumo nustatymas ir paso sudarymas
 • Stacionarių oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija ir ataskaitos sudarymas
 • Teršalų maksimalių koncentracijų pasisklaidymo pažeminiame atmosferos sluoksnyje skaičiavimas (programa ADMS 4)
 • Valstybinės statistinės ataskaitos Forma Nr. 1 - Vanduo pildymas
 • Valstybinės statistinės ataskaitos Forma Nr. 2 - Atmosfera pildymas
 • Pirminės atliekų apskaitos metinės ataskaitos pildymas
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimas ir deklaracijų pildymas
 • Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos žurnalų pildymas
 • Pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymas

Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, matavimai

Atliekami stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai.

Tyrimo pavadinimas

 • Dujų srauto greičio ir tūrio debito matavimas instrumentinis metodas
 • Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Anglies monoksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Azoto oksidų kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Sieros dioksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Deguonies kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Chloro vandenilio nustatymas fotometrijos metodu
 • Kietųjų dalelių (dulkių) kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Sieros dioksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Sieros rūgšties kieko nustatymas fotometrijos metodu
 • Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Toluilendiizocianato nustatymas fotometrijos metodu
 • Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometriniu metodu
 • Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Dichlormetano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-butanono (metiletilketono) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-metoksietanolio (metilcelozolvo) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-etoksietanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • P,m - ksilenu kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • o-ksileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Etilenglikolio butilo eterio (butilcelozolvo) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 1,3,5 - trimetilbenzeno (mezitileno) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 1,2,4 - trimetilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 1,2,3 - trimetilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Vinilo chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Terpentino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Metano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

 

Atliekami aplinkos oro tyrimai.

Tyrimo pavadinimas

 • Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Kietųjų dalelių (dulkių) kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Azoto dioksido kiekio nustatymas fotometriniu metodu

Dumblo, dirvožemio ir grunto tyrimai

Atliekami dirvožemio, grunto, durpių, komposto, dumblo aktyvaus dumblo laboratoriniai tyrimai.

Tyrimo pavadinimas:

 • Aktyvaus dumblo tūris
 • Aktyvaus dumblo indeksas
 • Aktyvaus dumblo koncentracija
 • Sutinkamos mikroorganizmų rūšys ir kiekiai
 • Aktyvaus dumblo peleningumas
 • Bendrojo azoto kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Bendrojo fosforo kiekio nustatymas spektrometrijos metodu
 • pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu
 • Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Naftos produktų kiekio nustatymas chromatografijos metodu
 • Sausos liekanos ir vandens kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Sausos masės nuostolių iškaitinant(peleningumo) nustatymas gravimetrijos metodu
 • Naftos angliavandenilių (C10-C40) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

Nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens tyrimas

Atliekami buitinių, pramoninių, lietaus nuotekų, atvirų telkinių ir požeminio vandens laboratoriniai tyrimai.

Tyrimo pavadinimas

 • Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Bendrojo azoto kiekio nustatymas spektrometriniu metodu
 • Bendrojo fosforo kiekio nustatymas spektrometriniu metodu
 • Bendrojo kietumo nustatymas titrimetrijos metodu
 • Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metodu
 • Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos ir titrimetriniu metodais
 • Boro/borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Chromo (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Cinko kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Drumstumo nustatymas spektrometrijos metodu
 • Ištirpusio deguonies nustatymas elektrometrijos metodu ir titrimetriniu metodu
 • Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Kalio kiekio nustatymas liepsnos fotometrijos metodu
 • Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Kvapo nustatymas jusliniu metodu
 • Kjeldalio azoto kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Laisvojo anglies dioksido nustatymas titrimetrijos metodu
 • Magnio kiekio nustatymas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą)
 • Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Natrio kiekio nustatymas liepsnos fotometrijos metodu
 • Nikelio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio C10-C40) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Permanganatinės oksidacijos (ChDSMn)(Permanganato indekso (skaičiaus)) nustatymas titrimetrijos metodu
 • pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu
 • Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu
 • Sausos liekanos nustatymas gravimetrijos metodu
 • Savitojo elektrinio laidžio nustatymas elektrometrijos metodu
 • Silicio nustatymas fotometrijos metodu
 • Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu
 • Spalvos nustatymas fotometrijos ir vizualiniu metodais
 • Sulfato kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu
 • Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos ir titrimetrijos metodais
 • Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu
 • Temperatūros nustatymas instrumentiniu metodu
 • Vario kiekio nustatymas fotometrijos metodu